KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
ORTAOKUL

29 Mayıs Bornova Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin akademik gelişimlerini önemsemekle birlikte onların sosyal, sportif ve sanatsal anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı tanımaktayız. Çocuklarımızı yarınlara hazırlarken aklı ve bilimi kendimize rehber alıyoruz. Milli, çağdaş, laik ve demokratik ilke ve değerlere; iyilik, güzellik, doğruluk ve sorumluluk duygusu gibi erdemlere bağlıyız. Milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutuyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ahlakını benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, yurduna yararlı insanlar olarak yetiştirmektir.

TÜRKÇE

Dil, millî kültürün temel yapı taşıdır. Öğrencilerini, milli ve manevi değerlerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmeyi planlayan okulumuzun, ortaokul biriminde Türkçe eğitimi bu hassasiyetle yapılmaktadır. Okulumuz, Türkçenin gücünü kavrayan, okuyan ve okuduğunu anlayan, kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eden, eleştirel ve çok yönlü düşünebilen  bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Gerçekleştirilen tüm akademik, ders içi ve ders dışı etkinlikler bu bağlamda ilerlemektedir. 

Türkçe bölümü olarak, öğrencilere düzenli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla haftada bir ders saatimizi okumaya ayırıyoruz. Bu derslerde öğrencilerin; okuduklarını ve dinlediklerini anlama, yorumlama ve eleştirme güçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Zümremiz tarafından Türk ve dünya edebiyatından eserlerin seçilerek okutulduğu bu derslerde öğrencilerin sözcük dağarcığı da gelişmektedir. Sözlü kültürümüzün en zengin ögelerinden olan deyimler ve atasözlerimiz de bu okuma dersleri aracılığıyla pekiştirilmektedir. Okuma derslerinin yanı sıra haftada bir ders saati de kompozisyon çalışmasına ayrılmaktadır. Bu derslerde öğrenciler;  öykü, masal, deneme, anı gibi türler yazmaya teşvik edilmektedir, böylece yazım ve noktalama kurallarını içselleştirmeleri sağlanmaktadır. Her gün son derslerimizin son on beş dakikası kitap okumaya ayrılmaktadır. Yapılan bu uygulama sayesinde öğrenciler, kitap okumanın önemini diğer ders saatlerinde de hissetmektedirler. 

Dilbilgisi derslerinde konular, tüm sınıflarda yöntem çeşitliliği ile işlenmektedir. Her sınıf düzeyine uygun olarak anlayarak öğrenme esas alınmaktadır. Ezberci eğitimin karşısında yer alan eğitim sistemimiz sayesinde öğrenciler, derse aktif olarak katılmaktadırlar. 

Yıl içerisinde yer alan önemli günler ve haftalarda ise öğrencilerimiz çeşitli kültürel etkinliklere katılarak sosyal yönlerini de geliştirmeye olanak bulmaktadır. Her yıl, kitabı okutulan en az bir yazar okulumuza davet edilerek öğrencilerin yazarla sohbet etmesi ve kitabını imzalatmasına olanak sağlanmaktadır.

Öğrenciler için büyük önem taşıyan TEOG sınavına hazırlığın temelleri  ise beşinci sınıftan itibaren atılmaya başlanmaktadır.  Sekizinci sınıftaki öğrencilerimiz kaliteli bir çalışma programı ile hedeflerine rahatlıkla ulaşmaktadır. 

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler Dersi Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını barındıran, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi sağlayan, geçmişten günümüze insanın sosyo-kültürel gelişimini inceleyen, bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Amacımız; öğrenciyi akademik ve sosyal yönden hayata hazırlamanın yanında analitik düşünebilmesini, aldığı eğitimi davranışlara dönüştürebilmesini, yaşadığı çevreyi tanımasını, milli ve manevi değerlerinin bilincinde olmasını sağlamak olduğu gibi, yaşadığı çevreye duyarlı, düşünme ve sorgulama becerisi gelişmiş, cumhuriyet kazanımlarını ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştirmektir. Bu amacımıza yönelik olarak dersler ve etkinlikler öğrenci merkezli olarak yapılmaktadır. Öğrencinin görsel, işitsel ve dokunsal duyusuna hitap edecek sunumlar eşliğinde ve ünitelerin kazanımlarına uygun  göre çevre gezileri ile derslerimiz renklendirilmektedir.

MATEMATİK

Matematik derslerimizde, konulara neden ihtiyaç duyulduğu, konuların mantığının ne olduğu öğrencilerimizle birlikte yorum yaparak keşfedilmektedir. Örnek soru çözümleriyle yapılan keşifler pekiştirilmektedir. Tüm bu çalışmalar teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde; görseller, animasyonlar, videolar ve çeşitli matematik araçları kullanılarak yapılmakta, öğrenciye keyifli, etkin ve kalıcı öğrenme ortamı sağlanmaktadır.

FEN BİLİMLERİ

Dersin başlangıcında geçmiş konu tekrar edilerek öğrenci derse motive edilir. Konular akıllı tahta içeriklerinden anlatılır. Akıllı tahta içeriklerindeki animasyonlar ile görsel videolar izletilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır. Akıllı tahta içeriklerindeki etkinlik ve soruların çözümünde öğrenciler aktif görev alır. Böylece konu daha iyi pekiştirilmiş olur. Anlamadıkları noktalar üzerinde durarak konu eksiklikleri tamamlanmaya çalışılır. Haftanın belli ders saatlerinde öğrenci için tehlikeli durum arz etmeyen deneyler yapılır. Deneylerde öğrenciler aktif görev alır. Uygulamalı olarak konunun anlaşılması sağlanır.

YABANCI DİLLER (İNGİLİZCE-ALMANCA)

29 Mayıs Bornova Koleji Ortaokulu’nda  tüm sınıflarda İngilizce eğitiminde amaç sadece dil öğretmek değildir; aynı zamanda farklı bakış açılarına saygı göstermeyi ve dünya vatandaşı olmayı hedefleyen, İngilizce’nin bir bağlam içinde sunulduğu, temalarla ve değişik seviyelerde edebiyat eserleriyle zenginleştirilmiş bir müfredat çerçevesinde gerçekleştirilir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile dilin yapısı ve sözcük bilgisi yıllar boyunca sistematik olarak geliştirilir.

Okulumuz; eğitim felsefesi, yaklaşımları, kurumsal değerleri, akademik personelin yetkinliği ve fiziki imkanlarına dayalı olarak her yıl okulumuzda Cambridge sınavları düzenlenir ve öğrencilerimizin başarıları sertifikalar ile belgelendirilir. Okulumuzda yabancı dil eğitimi Avrupa konseyi modern diller bölümü tarafından oluşturulmuş “ The Common European Framework of reference for languages” (CEFR) yani, Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve programı’na uygun olarak yapılandırılmıştır bu program dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarda belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

29 Mayıs Bornova Koleji İngilizce öğretmenleri, günceli takip eden ve yeni gelişmeleri sınıf ortamına taşıyabilmek için önemli birçok hizmet içi eğitim alan, donanımı güçlü bir kadrodur. Her öğretmenimiz yurt içi ve dışı birçok kurumla ortak çalışmalara katılır. Okulumuzda eğitim öğretim sürecinde çoklu zeka kuramını göz önünde tutarak farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış donanımlı ders ortamları yaratılır. Sınıflarımızda öğrencilerin dili pratik etmesini destekleyen, birçok yöntem ve teknikten yararlanılır. Öğrenci merkezli bir yaklaşım izleyerek, her bireyin eşit fırsatlarla ders ortamında kendini geliştirmesi hedeflenir. Konuların uygunluğuna göre birçok grupla öğretim teknikleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre bireysel öğretim teknikleri, her sınıf düzeyinde bilgisayar destekli öğretim, eğitsel oyunlar ve okuma programları uygulanır.

29 Mayıs Bornova Ortaokulunda ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretilmektedir. 5.6. ve 7. Sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere Almanca verilmektedir. 7.sınıfın sonunda öğrencilerimiz gündelik yaşamda kendilerini rahatça ifade edebilirler; ayrıca kulak dolgunluğu kazanırlar.

Günümüzde yabancı dil öğrenmenin önemi artmıştır ve birçok alanda birden fazla yabancı dile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimize farklı diller öğrenmenin ve o kültürleri tanımanın önemi vurgulanmakta ve bunlara olanak sağlanmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

21 . yüzyılın geleceği olan neslimizin ilim ve irfan yolunda sağlam adımlarla yürüyebilmesi, ahlaki ve dini gelişimlerini yüzyılımızın dijital gerçekleri ile geliştirmesi için okulumuzda din dersleri etkileşimli tahtaların aktif olarak kullanılmakta çocuklarımız bu araçlarla pasif değil aktif katılım sağlayarak etkin bir şekilde dersler işlenilmektedir.

Derslerimizin içerikleri Milli Eğitim müfredatına uygun olan kazanımlardan seçilerek, çocuklarımızın internet ortamında da takip etmelerini sağlamak amacıyla kendilerine verilmekte, ders öncesi ve sonrası konuların sağlıklı bir şekilde işlenebilmesine katkı sağlamaktadır. 

Ahlaki değerlerimizi ön plana çıkaran görsel işitsel materyaller derslerimizin vazgeçilmez materyal parçalarıdır. Böylece çocuklarımız bu materyallerle var olan konuları içselleştirerek hem gelişimlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmekte hem de modern araçlarla üretim yaparak öğrendiklerini pratiğe geçme konusunda azimli ve kararlı bir şekilde ilerlemektedirler.

Düzenlediğimiz etkinlik ve gezi programları ise, mevcut konularımızın ve vermek istediğimiz kazanımların zihinlerde daha kalıcı iz bırakmasına imkan tanımaktadır. Değerler Eğitimi konularının daha iyi öğrenilebilmesi için düzenli pratiğe dönük faaliyetler yapmaya özen göstermekteyiz.

Derslerimizin içeriklerini bu alanda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikalı teknik ve ilmi yönden kaliteli çalışmalar hazırlayan Türkiye'nin seçkin öğretmen kadrosundan yararlanmak suretiyle değerlendirmekte ve çocuklarımızın bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaktayız. 

Öğretmenlerimiz alan çalışmalarını ve arge faaliyetlerine aktif olarak katılmakta gerek uzaktan eğitim ve gerekse birebir eğitimlerle zenginleştirmektedirler. Çünkü biz 29 Mayıs Bornova Koleji olarak öğrencilerimizin dini ve ahlaki gelişimlerini mevcut teknolojik imkanlarla daha rahat, daha keyifli ve daha verimli bir şekilde elde edebileceklerini düşünmekteyiz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

‘Zihinsel eğitimi ve bedensel yetilerini en güzel bağlayan ve onları en ölçülü şekilde ruhun hizmetine sokan tam eğitilmiş ve uyum sağlamış varlık insandır’ düşüncesi antik çağdan günümüze geçerliliğini ispatlamaktadır.

Çünkü gelişim bir bütündür ilkesinden de yola çıkılarak bedensel eğitimin ve fiziksel aktivitenin gelişimin, zihinsel, sosyal, psikolojik ve duyuşsal alanın her evresinde önemi büyüktür.

Akademik kaygıların arttığı, apartman dairelerimizi asansörlerle çıktığımız, alış veriş merkezlerinde yürüyen merdivenlerle gezindiğimiz, evlerimizin yakınlarındaki okullarımıza ve iş yerlerimize özel araçlarımızla gittiğimiz, şehirlerin beton yığınları ile çevrildiği, çocuklarımızı betonarme binaların içerisinde oynamaya mecbur ettiğimiz 21.yy’da okullardaki beden eğitimi ve fiziksel aktivitenin önemi oldukça büyüktür.

Bu anlamda; okulumuzda beden eğitimi ve spor derslerine özellikle önem verilmektedir. Hemen hemen her türlü spor branşının yapılmasına uygun açık ve kapalı spor salonlarımızda çocuklarımızın yetenekleri beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından keşfedilerek onları gerekli spor branşlarına yönlendirmenin ve yeteneklerinin geliştirilmelerinin yanında, tüm öğrencilerimize yaşam boyu spor ve egzersiz alışkanlığı kazandırmak beden eğitimi dersimizde temel prensibimizdir.

Beden eğitimi desin de bakanlık müfredatına uygun olarak spor branşına özgü temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanında çocuklarımızda yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlikte hareket etmenin, kazananı takdir etme ve fair play duygularının da gelişimi sağlanmaktadır. Beden eğitimi dersi sonunda konuya yönelik eğlenceli eğitsel oyunlarımızla öğrencilerimizin eğlenirken kuralları öğrendiği ve bir sonraki beden eğitimi dersine daha istekli gelmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca okulumuzda hafta sonu atletizm, masa tenisi, cimnastik, voleybol, basketbol, futbol, tenis gibi farklı branşlarda da ücretsiz kurslar verilmekte olup, bu guruplardaki öğrencilerimizden okul takımlarımız içinde alt yapı oluşturulmaktadır. her branştaki okul takımlarımız ile mahalli  ve ulusal müsabakalardaki başarılarımız devam etmektedir.

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

Resim eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır.

29 Mayıs Bornova Kolejinde Görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğrenci ;

* Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanmış,

* Sanatı görsel bir iletişim olarak kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmış ve görsel okur yazarlığı sağlayabilmiş,

* Sanatsal yaratıcılığı gelişmiş,

* Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilmiş,

* Düzensizliklerden rahatsız olmayı ve çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırabilmiş,

* Sanat yoluyla ifade imkanı bulabilmiş, kendi değerlerini özümsemiş ve yine kendi kültürü ile farklı kültürleri öğrenebilmiş,

* Sanatsal yaratma hazzını duymuş ve sanatçıyı takdir etmesini öğrenebilmiş,

* Sanatı yapan ve sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkı sağlayabilmiş, 

* Kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş,

* Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk , işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi ,saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma kazandırılır.

Yeni müfredata göre Görsel Sanatlar dersinde : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü, Müze Bilinci olmak üzere konular 3 temel başlık altında düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında öğrenciler her yaş seviyesine uygun olarak belirlenen etkinliklere aktif olarak katılmaktadırlar.

Görsel Sanatlar dersi okulumuzda, öğrencilerimizin kendilerini daha özgürce ifade edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiş resim atölyelerinde işlenmektedir. Tüm sınıf düzeylerinde öncelikle öğrencinin merkezde olduğu, aktif öğrenme yöntemleri ile yaparak yaşayarak öğrenme şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Konular; Genel olarak; İki ve üç boyutlu çalışmalar, bireysel ve işbirlikli grup etkinlikleri, sanat timi etkinlikleri, seçmeli dersler etkinlikleri, özel gün ve haftalar ile ilgili çalışmalar ve yarışmalar şeklindedir.

Ayrıca her sınıf düzeyinde her dönem önemli galeri ve müzelere sanat gezileri gerçekleştirilmektedir. 

MÜZİK DERSİ

Müzik Eğitimi dersi; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini hedefler.

Şarkı öğretimi sırasında olabildiğince yaratıcı çalışmalara yer verilip, sözlerin anlamı ve ezginin ritmi üzerinde durularak özellikle küçük sınıflarda oyunlaştırmaya özen gösterilmelidir. Öğrencilerin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerle sergilemeleri sosyal yönlerinin geliştirilmesi amacı ile yarışma, konser ve festivallere yüksek oranda katılmaları özendirilir.

5.sınıf düzeylerinde aktarılan teorik bilgilerinin miktarı artar. Bu seviyelerde ayrıntılı nota öğretimi, çalgı eğitimi, şarkı öğretimi, müzik dinletisi, ritm çalışmaları, kültürümüzün önemli bestecileri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Müzikle ilgili kurumlar ve etkinlikler tanıtılmaya başlanır. Konservatuvar gezileri düzenlenir. Ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur. Konuşurken ve şarkı söylerken diyaframı kullanılması için eğitim verilir.

İnsan, toplum ve müzik ilişkileri üzerinde bilgilendirme amaçlanır. Söylediğimiz, dinlediğimiz müziklerin anlam ve kalitesi üzerinde durulur. Öğrencilerimizin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde sergilemeleri ve sosyal yönlerinin de geliştirilmesi sağlanır.

ETÜT ÇALIŞMALARI

Düzenli aralıklarla yapılan STS sonucunda öğrencilerimizin saptanan kısmı ders eksiklikleri için öğle aralarımızda etüt çalışmalarımız uygulanmaktadır.

HAFTA SONU AKADEMİK KURSLAR

Düzenli aralıklarla yapılan STS sonucunda saptanan ciddi eksikliklerde konu tekrarı ve soru çözümü için hafta sonu kurslarımız düzenlenmektedir.

ÖĞRENCİ-VELİ SEMİNERLERİ

Öğrencilerimizin psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek, onlara gerek okul yaşamında gerekse sosyal yaşamlarında rehberlik edebilmek adına ayda bir öğrencilerimiz için farklı konularda seminerler vermekteyiz. Rehberlik servisi tarafından dönemde en az üç tane olmak üzere okulumuz velilerinin sorunlarına ışık tutmayı amaçlayan seminer programları düzenlemekteyiz.

HABERLER ve ETKİNLİKLERİMİZDEN HABERDAR OLUN...